- history -


2001.01.24
[v.0.7.0]
2000.12.29
[v.0.7.0beta]サーバを Ultra-60 のyoshino に移動.これまでのセーブファイルも削除して一新.(保管はしてあります)
2000.8迄
[v.0.5.4.D-development]独自にサーバを改良
1998.10
[v.0.5.4]
1998.06
[v.0.5.3]
1998.01
[v.0.5.0]日本で唯一 (1998年1月) の MAngband server 起動開始.サーバは SPARC Station 20 の yorugao.